Ochrana osobních údajů
SPOLEČNOSTI SPOLUWORKS PERFECTA

SW_full_1088x332

Zásady ochrany osobních údajů webu spoluworks.cz

1. Identifikace zpracovatele osobních údajů a relevantní právní úpravy

Značka SpoluWorks Perfecta a tato webová stránka spoluworks.cz (dále jen "webová stránka") je provozována společností SpoluWorks Perfecta s.r.o. se sídlem Za Humny 3306/18B, Boršov, 697 01 Kyjov v České republice s identifikačním číslem 26218500, dále jen "SpoluWorks Perfecta"

 

Tento dokument informuje o správě osobních údajů a ochraně osobních údajů společností SpoluWorks Perfecta v souladu s GDPR (Předpis Evropské Unie 2016/679) a dalšími předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. SpoluWorks Perfecta jedná jako zpracovatel osobních údajů s určeným pracovníkem ochrany osobních údajů, kterého lze kontaktovat na info@spoluworks.cz.

 

Prosím, nevyužívejte webovou stránku spoluworks.cz nebo naše služby, pokud nesouhlasíte s dokumentem o ochraně osobních údajů. 

2. Identifikace subjektu osobních údajů

SpoluWorks Perfecta zpracovává osobní údaje návštěvníků webových stránek, kteří souhlasili s dokumentem ochrany osobních údajů a s využitím cookies souborů. Rozsah a způsob zprování osobních údajů respektuje preference zvolené návštěvníkem v cookies okně, či na stránkách zásady cookies.

 

SpoluWorks Perfecta dále zpracovává osobní údaje zaslané libovolným formulářem vloženým do webových stránek. Před odesláním formuláře je návštěvník seznámen s tímto dokumentem a pro úspěšné odeslání formuláře musí vyjádřit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Kdykoli SpoluWorks Perfecta ustanoví oprávněný zájem a způsob zpracování osobních údajů, stává se správcem osobních údajů v souladu s účelem a rozsahem poskytnutých údajů.

3. Účel zpracování osobních údajů

SpoluWorks Perfecta zpracovává osobní údaje za účelem i) splnění právních povinností, ii) marketingové komunikace, iii) předsmluvní komunikace, iv) náborů, v) plnění smluvních vztahů, vi) vylepšení zobrazovaného obsahu, vii) zabezpečení, viii) kalkulace poptávek a ix) poskytnutí služeb zákaznického servisu.

 

Dále zpracováváme osobní údaje pro detekci a prevenci porušení podmínek poskytovaných služeb, zneužití prvků a funkcionalit webových stránek, porušení zákona, pokusů o hacking a phishing či jiné poškozující jednání.

4. Identifikace osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané společností SpoluWorks Perfecta mohou zahrnovat následující údaje:

i) Identifikace zařízení včetně IP adresy, verze prohlížeče, zařízení, operačního systému, rozlišení obrazovky a prohlížecí trasy.
ii) Behaviorální data včetně data a času návštěvy, délky návštěvy, navštívených stránek, množství prohlížených stránek, počtu návštěv, návštěv z různých zařízení a interakcí s prvky webových stránek.
iii) Demografické údaje včetně národnosti, věku, pohlaví a geografické oblasti.
iv) Všechny údaje odeslané formuláři vloženými do webových stránek včetně, avšak ne výlučně, jména, emailové adresy, telefonního čísla, adresy, firmy a všechny údaje uvedené v poli "Vaše zpráva" popř. libovolném ekvivalentním označení takového pole.

5. Sdílení osobních údajů

Policie, či jiné státní orgány mohou požádat o přístup k osobním údajům ve správě společnosti SpoluWorks Perfecta. SpoluWorks Perfecta zpřístupní osobní údaje policii, či jiným státním orgánům vždy, kdy je k tomu právně povinen.

 

SpoluWorks Perfecta spolupracuje se subdodavateli, kteří mohou zpracovávat osobní údaje jménem společnosti SpoluWorks Perfecta. Subdodavatelé jsou především, avšak ne výlučně, dodavatelé cloudových a IT služeb nebo poskytovatelé marketingových služeb. Všichni subdodavatelé společnosti SpoluWorks Perfecta jsou povinni řídit se platnými předpisy ochrany osobních údajů.

 

SpoluWorks Perfecta sdílí osobní údaje s platformami pro analytické, marketingové a funkční účely. Sdílení osobních údajů s analytickými a marketingovými platformami je omezeno na nezbytné údaje pro jejich plnohodnotné fungování.

6. Práva subjektu osobních údajů

Subjekt osobních údajů má právo se odhlásit z marketingové komunikace využitím funkce "odhlásit z odběru" poskytnuté v samoté marketingové komunikaci, nebo kontaktováním společnosti na info@spoluworks.cz.

 

Subjekt osobních údajů má následující práva:
i) právo na přístup k osobním údajům,
ii) právo na opravu, resp. doplnění,
iii) právo na výmaz v souladu s pravidly článku 17 GDPR,
iv) právo na omezení zpracování,
v) obdržet kopii osobních údajů,
vi) právo vznést námitku.

 

Subjekt osobních údajů má právo odeslat stížnost relevantních orgánům ochrany osobních údajů v České republice.

7. Bezpečnost osobních údajů

SpoluWorks Perfecta implementovala všechny přiměřené mechanismy ochrany soukromí a prevence neoprávněného přístupu k osobním údajům. Ochrana osobních údajů se skládá z organizačních, technických a fyzických opatření, které jsou v souladu se současnými doporučenými postupy pro zajištění dostatečné úrovně ochrany.

 

Implementovaná opatření nejsou popsána v tomto veřejně přístupném dokumentu z důvodu zachování jejich schopnosti chránit zpracovávané osobní údaje.

8. Uchování osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou uchovány po dobu nezbytnou pro naplnění účelu pro který byly shromážděny. Delší uchování osobních údajů je možné pouze v případech, kdy je takové uchování vyžadováno relevantními předpisy či státními orgány.

 

Údaje pro statistické a analytické účely jsou anonymizovány a následně uchovávány takovým způsobem, že je nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Anonymizovaná data již nespadají do kategorie osobních údajů, jsou tedy uchovávány a zpracovávány dle uvážení společnosti SpoluWorks Perfecta.

9. Změny dokumentu

Tento dokument může být společností SpoluWorks Perfecta aktualizován bez předchozího upozornění. Aktualizovaná verze nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího zveřejnění na webových stránkách.

 

Datum zveřejnění této verze: 10.05.2023